Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich údajov je naša priorita. Zistite ako ich spracovávame a zabezpečujeme.

Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa na našom webe cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie údajov kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my, spoločnosť Wesconi s.r.o.: Wesconi, s.r.o. so sídlom: Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Banskej Bystrici, v oddieli: Sro, vl.č. 26679/S. IČO: 202 406 1985 Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Tobias Grassmann. V prípade, že máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete ju kontaktovať e-mailom na adrese privacy-policy@wesconi.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje z formuláru dopytu a formuláru pre odoslanie životopisu

Pre odoslanie formuláru dopytu z našej stránky od vás požadujeme informácie potrebné pre odpovedenie formou e-mailu alebo telefonicky. Povinnými údajmi sú teda len údaje, bez ktorých vás nevieme spätne kontaktovať, ako vaše meno a priezvisko, spoločnosť, e-mail a telefónne číslo a samotná správa. Tieto údaje sú v prípade potreby použité tiež pre vytvorenie kalkulácie, objednávky, zmluvy o dielo, faktúry alebo pre ďalšiu vzájomnú korešpondenciu. V prípade formuláru pre odosielanie životopisu (CV) od vás môžeme požadovať tiež ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre vybavenie osoby ako záujemcu o pracovnú pozíciu.

Údaje získané pri využívaní nášho webu

Keď používate náš web, získavame aj údaje o tom, ako ho používate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našim webom, ako napríklad informácie o tom kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, ako dlho ich prehliadate a podobne. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k nášmu webu, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať ponúkané služby v súlade so zmluvou alebo objednávkou. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť nové skutočnosti súvisiace s jej realizáciou alebo poslať iné podklady.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, webu, ako aj na marketing. Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených službách využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme porozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy

Aj keď vás nechceme zaťažovať právnickými frázami, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania našich služieb (na základe zmluvy alebo objednávky).
 2. Súhlas – najmä v spojitosti s odoslaním životopisu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete v tomto prípade odvolať písomne prostredníctvom emailu zaslaného na adresu privacy-policy@wesconi.com.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na privacy-policy@wesconi.com

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:
Websupport, s.r.o. (hosting a dátové centrum – SK, EU) Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko IČO: 36 421 928
vývojári, ktorí mi pomáhajú s vývojom niektorých aplikácií

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v časti O Cookies.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby som si uplatňovali svoje nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v časti O Cookies, ale radi vám ich poskytneme, keď nám napíšete na privacy-policy@wesconi.com.

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje ochránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácií o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na privacy-policy@wesconi.com.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vybavením vašej objednávky produktu alebo služby uchovávam počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej dodania. V prípade, ak používame vaše osobné údaje za účelom doručovania komunikácie na vašu e-mailovú adresu na základe vášho udelenia súhlasu, uchovávame tieto údaje dovtedy, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaného v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchovávame vaše údaje dovtedy, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel, podložený iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“. Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Každý sa môže pomýliť. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a  požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď si napríklad zmeníte e-mailovú adresu alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať prípadných ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. Právo na obmedzenie spracúvania Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Narazili ste na našej stránke na problém?

Scroll to Top

TEL. KONTAKT