Výber lokality pre Greenfield a Brownfield projekty

Strategický výber lokality pre priemyselný závod je kľúčovým bodom greenfield a brownfield projektov, ktorý častokrát rozhoduje o ich úspechu alebo neúspechu. Máte jasný plán, ale zvažujete, či je lepšie začať na zelenej lúke, alebo využiť existujúce budovy a infraštruktúru? Táto voľba je mimoriadne dôležitá a má vplyv na celkovú udržateľnosť, efektívnosť a dlhodobú konkurencieschopnosť projektu. V nasledovnom  článku popíšeme výhody a nevýhody oboch typov lokalít a základné kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní sa medzi greenfieldom a brownfieldom.

Výhody greenfield lokality

 1. Flexibilita v plánovaní a návrhu nových štruktúr a infraštruktúry.
 2. Menšie riziko znečistenia vďaka použitiu nových a moderných materiálov.
 3. Možnosť optimalizovať priestor a procesy podľa vlastných požiadaviek a trendov.

Nevýhody greenfield lokality

 1. Vyššie počiatočné náklady spojené s výstavbou infraštruktúry a budov od nuly.
 2. Dlhšie časové rámce pre dokončenie projektu v porovnaní s brownfield lokalitou.
 3. Potreba vybudovať nové pripojenia a infraštruktúru.

Výhody brownfield lokality

 1. Využívanie existujúcej infraštruktúry a štruktúr môže viesť k nižším nákladom a rýchlejšej realizácii projektu.
 2. Prispieva k revitalizácii a udržateľnej obnove opustených či znečistených oblastí.
 3. Potenciálne menšie regulačné riziká v porovnaní s greenfield lokalitou.

Nevýhody brownfield lokality

 1. Nutnosť sanácie znečistených pôd alebo budov môže zvýšiť náklady a zapríčiť oneskorenie projektu.
 2. Obmedzenia a potenciálne komplikácie spojené s existujúcimi štruktúrami a infraštruktúrou.
 3. Môžu sa vyskytnúť právne a vlastnícke problémy týkajúce sa opustených oblastí.

“Greenfield projekty majú veľkú výhodu v podobe možnosti navrhnúť všetko od začiatku, bez existujúcich obmedzení. Počiatočné výzvy sa však často podceňujú. Rozbehnutie projektu od nuly si vyžaduje možstvo energie, času a nákladov, čo môže spôsobiť značné ťažkosti. Brownfield projekty sa zvyčajne rozbiehajú rýchlejšie, pretože už existujú použiteľné zdroje. Demontáž a prispôsobenie existujúcich štruktúr sa však často ukazuje ako zložitejší proces než výstavba úplne nových. To môže viesť k neplánovaným nákladom a oneskoreniam, s ktorými sa na začiatku projektu nepočítalo.”

Werner Schmitz, Konateľ, Wesconi

Kľúčové údaje pre výber lokality pre priemyselný závod

Ešte pred samotným výberom vhodnej lokality pre priemyselný závod je dobré získať informácie, ktoré môžu mať dôležitý vplyv na rozhodovací proces.

 • Údaje zo sčítania ľudu poskytujú prehľad o demografickom profile regiónu a zložení pracovnej sily, čo pomáha pri personálnom obsadení a zacielení na trh.
 • Geografické informačné systémy (GIS) ponúkajú údaje o topografii, infraštruktúre a zónach ohrozenia životného prostredia.
 • Agentúry pre hospodársky rozvoj poskytujú informácie o podporných programoch a stimuloch
 • Zoznamy nehnuteľností a makléri pomáhajú identifikovať dostupné nehnuteľnosti.
 • Informácie o trhu práce poskytujú údaje o dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Údaje o doprave a infraštruktúre pomáhajú zabezpečiť efektívnu prevádzku.
 • Údaje o životnom prostredí o kvalite ovzdušia, vody a pôdy pomáhajú zabezpečiť, aby zvolené miesto bolo udržateľné, bezpečné a v súlade s environmentálnymi predpismi
 • Prieskum trhu, analýza konkurencie a sociálne a kultúrne údaje pomáhajú identifikovať príležitosti na trhu a hrozby a pomáhajú prispôsobiť marketingové stratégie.
 • Miestne obchodné organizácie a oddelenia vládneho plánovania môžu ponúknuť náhľad na podnikateľské prostredie a potenciálne výzvy a príležitosti v regióne.

Wesconi Vám pomôže nájsť správnu lokalitu pre Váš greenfield či brownfield projekt

Na základe dlhoročných skúseností máme zabehnutý postup pri vyhľadaní vhodnej lokality pre greenfield a brownfield projekty, ktorý sa ukázal ako účinný.

1. Predbežné plánovanie a definícia požiadaviek

 • Definícia požiadaviek: Klient určí špecifické potreby a ciele projektu, vrátane výrobnej kapacity, požiadaviek na pracovnú silu a logistických požiadaviek.
 • Geografické preferencie: Spolu s klientom načrtneme preferované regióny na základe strategických faktorov, ako je prístup na trh, blízkosť dodávateľov a náklady.
 • Počiatočné plánovanie rozpočtu: Prepočítame predbežný odhad rozpočtu na získanie pozemku, rozvoj a súvisiace náklady.

2. Prieskum trhu a vyhľadávanie lokality

 • Analýza trhu: Zrealizujeme prieskum trhu s cieľom identifikovať potenciálne regióny, ktoré sú v súlade so stanovenými cieľmi.
 • Identifikácia potenciálnych lokalít: Na zostavenie zoznamu potenciálnych lokalít používame databázy nehnuteľností, priemyselné kontakty a zdroje miestnej samosprávy.
 • Skríning lokalít: Používame rôzne kritériá na skríning lokalít, ako je veľkosť pozemku, dostupnosť, dostupnosť infraštruktúry a environmentálne faktory.

3. Štúdie uskutočniteľnosti a predbežné hodnotenie

 • Návštevy lokalít: Zrealizujeme počiatočné návštevy lokalít z užšieho výberu, aby sme posúdili ich vhodnosť a zhromaždili predbežné údaje.
 • Štúdie uskutočniteľnosti: Vypracujeme štúdie uskutočniteľnosti vrátane environmentálnych hodnotení, geotechnických prieskumov a hodnotení infraštruktúry.
 • Územné regulačné prieskumy: Skontrolujeme územné regulačné predpisy a overíme, či lokality vyhovujú plánovanému projektu.

4. Podrobné hodnotenie

 • Analýza nákladov: Vykonáme podrobnú analýzu nákladov vrátane nákladov na kúpu pozemku, rozvoja lokality a potenciálnych nákladov na sanáciu.
 • Posudzovanie rizík: Posúdime environmentálne riziká a riziká spojené s dodržiavaním predpisov.
 • Zapojenie zainteresovaných strán: Spolupracujeme s miestnymi úradmi, vedúcimi lokálnych organizácií a ďalšími zainteresovanými stranami, aby sme získali podporu a identifikovali potenciálne prekážky.

5. Vyjednávanie a výber lokality

 • Finálne návštevy lokalít: Zrealizujeme finálne návštevy vybraných lokalít pre ich dôkladné vyhodnotenie.
 • Vyjednávanie: Prejednáme všetky podmienky s vlastníkmi pozemkov alebo realitnými maklérmi, vrátane ceny, podmienok prenájmu a akýchkoľvek podmienok predaja.
 • Výber lokality: Spoločne s klientom vyhodnotíme všetky zhromaždené údaje a na základe komplexnej analýzy urobíme konečné rozhodnutie o výbere lokality.

6. Zabezpečenie lokality

 • Právna kontrola: Vykonávame dôkladnú právnu kontrolu, aby sme zaistili, že nenastanú žiadne právne prekážky pri kúpe alebo používaní lokality.
 • Kúpna alebo nájomná zmluva: Vyhotovíme kúpnu alebo nájomnú zmluvu, pričom zabezpečíme, aby boli všetky podmienky jasne uvedené a dohodnuté.
 • Povolenia a schválenia: Zabezpečíme potrebné povolenia od miestnych, regionálnych a vládnych orgánov.

7. Prechod do prípravnej fázy

 • Príprava výstavby: Začneme s prípravnými prácami na mieste, ako je odstraňovanie porastov, vyrovnávanie terénu a zriadenie dočasných zariadení.
 • Plánovanie infraštruktúry: Rozplánujeme rozvoj základnej infraštruktúry vrátane ciest, inžinierskych sietí a kanalizačných systémov.
 • Detailný dizajn a inžinierstvo: Zabezpečíme podrobný návrh a inžinierske práce na prípravu výstavby.

„Vo všeobecnosti greenfield projekty zvyčajne trvajú dlhšie z dôvodu rozsiahlych zemných a výkopových prác, zatiaľ čo brownfield projekty možno často urýchliť využitím existujúcej infraštruktúry a potenciálne jednoduchších povoľovacích procesov. Presný časový rámec pre každý projekt sa však bude líšiť v závislosti od faktorov ako je veľkosť projektu, regulačné prostredie, trhové podmienky alebo špecifické požiadavky klienta. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim časový plán projektu je aj komunikácia a zapojenie zainteresovaných strán, či už na strane klienta, vládnych a regulačných orgánov, alebo dodávateľov. Okrem vyhľadávania lokality poskytujeme našim klientom v spolupráci s našimi lokálnymi partnermi aj ďalšie služby, ako je projektovanie, rozpočtovanie, zabezpečenie povolení, predstavebné činnosti, rozvoj infraštruktúry, obstarávanie, výstavba/prestavba, riadenie BOZP, testovanie a uvedenie do prevádzky.”

Lenka Luptakova, Marketing Manager, Wesconi
Scroll to Top

TEL. KONTAKT