Interim manažment na Slovensku pomáha greenfield a brownfield projektom

Interim manažment hrá významnú úlohu v greenfield a brownfield projektoch. Ako interim manažéri prispievajú k takýmto typom projektov na Slovensku? Aké sú hlavné výzvy a príležitosti v slovenskom priemysle?

Interim manažment v greenfield projektoch

Plánovanie a štart projektu

Interim manažéri využívajú svoje dlhoročné skúsenosti na pomoc pri plánovaní a spúšťaní nových projektov. Prispievajú  k rozvoju časových plánov, rozpočtov a rozdeleniu zdrojov.

Dodržiavanie predpisov

Interim manažéri sa dokážu orientovať v predpisoch danej krajiny a garantujú, že sú splnené všetky právne a regulačné požiadavky pre nový projekt. Zabezpečujú potrebné povolenia a schválenia.

Budovanie a školenie tímov

Interim manažéri zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní a školení projektových tímov.

Manažment dodávateľov a zainteresovaných strán

Interim manažéri pomáhajú nadväzovať  účinné vzťahy s dodávateľmi a zainteresovanými stranami, čím uľahčujú hladkú spoluprácu a priebeh projektu.

Interim manažment v brownfield projektoch

Reštrukturalizácia a optimalizácia

Interim manažéri pomáhajú pri reštrukturalizácii a optimalizácii existujúcich procesov a operácií v brownfield projektoch. Prinášajú nový pohľad na identifikáciu neefektívností a oblasti na zlepšenie.

Manažment zmien

Interim manažéri sa veľmi dobre orientujú v manažmente zmien, pomáhajú tímom prispôsobiť sa novým procesom a štruktúram. Zmierňujú odpor a uľahčujú hladký prechod.

Zlepšenie výkonu

Interim manažéri sa sústredia na zlepšenie výkonu, implementujúc stratégie na zvýšenie produktivity a efektivity v existujúcich operáciách.

Kontrola nákladov

Interim manažéri sú často zruční vo finančnom manažmente a dokážu implementovať opatrenia na kontrolu nákladov na zlepšenie finančného zdravia brownfield projektov.

“Naše služby interim manažmentu predstavujú rýchle a efektívne riešenie pre priemyselné podniky na Slovensku. S našou ponukou skúsených profesionálov pomáhame spoločnostiam rozbehnúť ich greenfield a brownfield projekty, optimalizovať výrobu či zabezpečiť bezproblémový prechod počas kritických fáz, akými sú change management, reštrukturalizácia alebo turnaround. Každý interim manažér prináša hlboké odborné znalosti a osvedčené výsledky vo svojej oblasti. Či už sú naši interim manažéri nasadení na krátkodobé projekty na vyriešenie prevádzkových problémov alebo na dlhodobé misie na realizáciu strategických plánov, zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení pozitívnych transformácií v rámci organizácií.”

Lenka Luptáková, Marketingový manažér, Wesconi

Výzvy pre slovenský priemysel

Slovensko má silnú priemyselnú základňu so zameraním na automobilový priemysel, elektrotechniku a informačné technológie. Krajina je atraktívna pre zahraničných investorov vďaka kvalifikovanej pracovnej sile, strategickému umiestneniu a členstvu v Európskej únii. Avšak, ako každá priemyselná krajina, čelí výzvam ako:

Globálna konkurencia

Priemyselné odvetvia, najmä automobilový priemysel, čelia globálnej konkurencii. Interim manažéri s medzinárodnými skúsenosťami prinášajú nadhľad, ktorý pomáha spoločnostiam zostať konkurencieschopnými.

Integrácia technológií

Priemysel sa rýchlo vyvíja a interim manažéri dokážu pomôcť pri integrácii nových technológií, ako je napríklad priemysel 4.0, na zlepšenie procesov a konkurencieschopnosti.

Manažment talentov

Kvalifikovaná pracovná sila je kľúčová a interim manažéri pomáhajú budovať stratégie získavania, rozvoja a udržiavania talentov.

Ako môžu interim manažéri pomôcť na Slovensku

Strategické vedenie

Interim manažéri poskytujú strategické vedenie počas spúšťania projektov alebo reštrukturalizácie, zosúlaďujúc operácie s obchodnými cieľmi.

Medzinárodné skúsenosti

Pri projektoch so zahraničnou investíciou dokážu interim manažéri s medzinárodnými skúsenosťami preklenúť komunikačné bariéry a uľahčiť efektívnu spoluprácu.

Prenos znalostí

Interim manažéri prenášajú svoje znalosti a zručnosti na interné tímy a prispievajú tak k profesijnému rozvoju pracovnej sily.

Efektívnosť

Či už ide o greenfield alebo brownfield projekty, interim manažéri sa zameriavajú na optimalizáciu operácií, zlepšenie efektivity a zníženie nákladov.

Prispôsobivosť a flexibilita

Flexibilná povaha interim manažmentu je obzvlášť výhodná pri projektoch s neistým trvaním alebo meniacimi sa požiadavkami.

“Rýchlosť implementácie je čoraz dôležitejšia pre úspešné podnikanie v priemyselnom prostredí. Pociťujú to aj nemecké firmy na Slovensku a vo východnej Európe. Mnohé nemecké priemyselné spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách teraz vstupujú do prechodnej fázy. Zahraničné závody sa z pôvodne čisto výrobných prevádzok menia na samostatné organizačné jednotky s vlastnou administratívou, výskumom a vývojom. To umožňuje krátke rozhodovacie procesy a rýchlu implementácia projektov a opatrení. Je veľmi prospešné, ak sú základné hodnoty a princípy podobné, ako je to aj v prípade Nemcov a Slovákov. Uľahčuje sa tým komunikácia, spoločne sa vytvárajú a implementujú stratégie. Princíp rovnakých práv a povinností sa čoraz viac cezhranične uplatňuje. Začala sa ďalšia fáza dlhotrvajúcej úspešnej spolupráce.”

Werner Schmitz, Výkonný riaditeľ, Wesconi

Záver

Interim manažéri prinášajú cenné skúsenosti do greenfield aj brownfield projektov na Slovensku, pomáhajú riešiť zložité výzvy špecifické pre priemyselné prostredie a prispievajú tak k úspešným výsledkom projektov.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT